Facebook Google Maps
Home » Reg.bestemelser

Reg.bestemelser

RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning

REGULERINGSBESTEMMELSER
for reguleringsplan nr 266-01 ”FLASKERUDSETRA”

Utarbeidet av Ringerike kommune, plan- og bygningstjenesten.
Sist revidert 22.11.2004

§ 1. Avgrensning av området.
Det regulerte området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

§ 2. Reguleringsformål.
Området reguleres til følgende formål:

Byggeområder: Fritidshytter
Spesialområder: friluftsområde, privat veg, privat parkering,
område for jordrenseanlegg, vannforsyning/brønn

§ 3. Byggeområde hytter.

§3.1 Utnytting av området
Innenfor planområdet tillates 58 hytter, fordelt på 54 tomter.
Maksimal grunnflate per bruksenhet skal ikke overstige 120 m2. I tillegg kan det bygges separat uthus på maks 20 m2.
På tomtene nr. 33 og nr. 35 er det tillatt med tunløsning. Her kan det oppføres inntil 3 bruksenheter. Maksimal bebygd grunnflate for tuntomt settes til 250 m2. Bygningene skal oppføres med en innbyrdes avstand på 8,0 m.
Uthus må plasseres nær hytte og tilpasses denne mht. materialvalg, form og farge. Hyttebygging på fylling skal unngås.

§ 3.2 Plassering
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte peler. Dette merket skal ligge innenfor hyttas grunnmur. Mindre justeringer av plassering av hyttene, møneretning, adkomstveger og parkeringsplasser kan gjøres ved byggemelding for å gjøre minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng.

§ 3.3 Krav til byggemeldingen
Kommunen skal ved behandling av byggemeldingen påse at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at de enkelte bygg harmonerer med hverandre.

§ 3.4 Utforming
Bebyggelsen skal gis en utforming som harmonerer med områdets byggeskikk. Fasadene bør være av naturmaterialer. Det bør benyttes tjære og jordfarger i mørke nyanser. Hvite og lyse farger anbefales ikke. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. Blanke metallplater kan ikke brukes som taktekking i området.

Tak skal utføres som saltak, med takvinkel mellom 18 og 28 grader. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,2 m over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå.
Evt. oppløft skal stå 90 grader på møneretningen. I slike tilfeller settes maks mønehøyde til 6,0 m over ferdig planert terreng.

Oppføring av flaggstenger er ikke tillatt. Det kan settes opp enkle skigarder nær hyttene. For øvrig tillates ikke gjerder.

§ 3.5 Sanitærløsninger
Det kan legges inn vann i hyttene. For hytter med innlagt vann skal utslipp av gråvann skje til felles jordrenseanlegg eller til enkeltanlegg. Det kreves egen søknad for hvert utslipp.
For hytter uten innlagt vann, skal utslipp skje under terreng via en enkel filterkum.
Som toalettløsning skal det velges godkjent biologisk toalett. Vannklosett er ikke tillatt.

§ 3.6 Behandling av ubebygde arealer.
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngåes og skal i tilfelle bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord skal tilføres og tilsås/plantes.

§ 4. Spesialområder.

§ 4.1 Friluftsområde

§.4.1.1 Funksjon
Områdene SpF1 og SpF2 skal nyttes til friluftsliv.

§ 4.1.2 Bygg og anlegg
Bygninger tillates ikke oppført i friluftsområdene.
Gjennom områdene SpF1 og SpF2 kan det anlegges enkle turstier og trasèer for skiløype.

§ 4.1.3 Skogsdrift
Skogsdrift tillates i friluftsområdene, men skogsdriften må foregå på en slik måte at ikke områdenes verdi som friluftsområde og inntrykket av sammenhengende skog ødelegges.
Flatehogst skal unngås.

§ 4.2 Privat veg
Veg 1 er hovedadkomst inn i området. Øvrige vegtrasèer skal opparbeides i mindre bredde, og veikanter/ skråninger påføres grus blandet med jordmasser og tilsåes for å gli best mulig inn i omgivelsene. Regulert vegbredde for alle vegene i området er 8 m. Alle tomtene kan ha direkte atkomst fra veg, maks. 50 meter fra hyttevegg. Rett til adkomst skal sikres i skjøte eller festekontrakt.

§ 4.3 Privat parkering
Vegskråninger/grøft ved parkering skal tilføres jord og såes til.
Det skal opparbeides plass til 0,3 biler per hytte på felles parkeringsarealer. Der det ikke medfører særlige terrenginngrep, kan det opparbeides oppstillingsplass for 2,0 bil på hver tomt.

§ 4.4 Område for jordrenseanlegg
Innenfor område avsatt til jordrenseanlegg kan det skje nødvendig opparbeiding og tilrettelegging for etablering av avløpsrenseanlegg. Når anlegget er bygget ferdig skal området gis en terrengmessig behandling slik at det faller naturlig inn i omgivelsene. Deler av området kan etter opparbeidelse benyttes til parkeringsplass.

§ 4.5 Områder for vannforsyning
Vannforsyning skal skje med grunnboring. Det skal dokumenteres at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann.

§ 5. Strømtilførsel
Framtidig strømtilførsel til hyttene må legges i kabel inne i hytteområdet.

§ 6. Byggetillatelse
Før byggetillatelse kan gis må følgende være godkjent:
a) Vannforsyning for hytter med innlagt vann
b) Utslippstillatelse for gråvann

§ 7. Rekkefølgebestemmelse

§7.1 Utslippstillatelse
Før utslippstillatelse kan gis må det utarbeides en hydrogeologisk plan som viser forholdet mellom avløp og vannforsyning for planområdet.
I tillegg må det foreligge dokumentasjon på at enkeltanleggene/ fellesanleggene for gråvannsutslipp ikke representerer noen risiko for forurensning av drikkevannskildene.

§ 7.2 Parkering
Før byggetillatelse for hytter kan gis, skal kravet om felles parkeringsarealer være oppfylt.